Normativa

1. NOTES ALS PARTICIPANTS

 • És obligatori l’ús del casc en tot el recorregut.
 • La participació en la activitat comporta l’acceptació d’ aquestes normes.
 • L’organització no es fa responsable dels accidents que es puguin produir.
 • Es demana als participants la màxima cura de l’entorn, llençant les deixalles als contenidors situats als avituallaments i evitant qualsevol risc d´incendi.

2. DATA

30 decembre 2018


3. UBICACIÓ

Terrassa


4. RECORREGUT

Dos recorreguts a escollir:

 • Recorregut llarg: 42km i 790m de desnivell positiu.
 • Recorregut curt: 25km i 430m de desnivell positiu.

No competitiva.


6. INSCRIPCIONS*

Inscripcions a través del següen formulari 

INSCRIPCIONS
Recorregut Llarg Del 30.10.2018 a 23.12.18 22,00 €
Del 24.12.18 a tancament 27,00 €
Recorregut Curt Del 30.10.2018 a 23.12.18 25,00 €
Del 24.12.18 a tancament 30,00 €

7. HORARIS

8.30 Inici recollida welcome pack
9.30 Final recollida welcome pack
10.00 Sortida
14.30 Arribada últims participants

8. NORMATIVA GENERAL

 1. L’activitat consisteix en completar el recorregut escollit .
 2. Per participar cal estar federat. En cas de no estar-ho, haurán de contractar na llicència de dia.
 3. La inscripció a la prova serà individual.
 4. El punt de sortida serà el dia 30 de decembre a les 10h
 5. És obligatori l’ús del casc durant tota la activitat
 6. El recorregut está obert a altres usuaris, cal tenir cura y respectar-los
 7. Caldrà seguir el recorregut mitjanant trakc gps
 8. Els participants inscrits declaren que participen de forma voluntària, sota la seva responsabilitat, i reunint les condicions físiques i de salut necessàries per participar en una prova d’aquestes característiques.
 9. Sigueu respectuosos amb l’entorn.
 10. Hi ha la següent limitació d’inscripcions: 100 participants.
 11. Inscripcions. El preu per participant és (veure punt 6 normativa).  És indispensable presentar la llicència federativa en vigor. En cas que no se’n tingui, caldrà sol·licitar  una llicència de dia oferta per l’organització en el moment de realitzar l’inscripció.
 12. Un cop feta l’inscripció, no es retornarà l’import de dita inscripció.
 13. L’inscripció a l’esdeveniment comporta l’acceptació del reglament i la renúncia a tots els drets i pretensions contra l’organitzador d’aquest esdeveniment, dels danys que es puguin ocasionar durant el transcurs de la prova.
 14. Les inscripcions s’han de fer al següent espai web: 
 15. Pel sol fet de participar, la persona inscrita autoritza a l’Organització a publicar les dades personals dels participants en la classificació de la prova, les fotos i vídeos que se’n facin durant la cursa en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc) sense dret a rebre per la seva part cap compensació econòmica.
 16. L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol conflicte que pugui sorgir. Les decisions de l’organització seran inapel·lables.
 17. L’organització no es fa responsable de cap accident que pogués ser causa o víctima el participant, que haurà d’estar cobert amb la corresponent llicència federativa o assegurança d’accidents contractat per l’organització en cas de no estar federat. Tampoc es fa solidari de les despeses ni les deudes que poguessin contraure els participants durant la prova, ni les pèrdues o avaries que poguessin patir les bicicletes o altres equipaments dels participants. El participant eximeix a l’organització de qualsevol responsabilitat per pèrdua o deteriorament d’objectes personals per qualsevol circumstància.
 18. L´organització no assumirà cap responsabilitat si l´esdeveniment se suspèn o s’aplaça per causes de força major.
 19. El fet d’inscriure’s a l’esdeveniment suposa l’acceptació del present reglament i la renúncia a tots els drets contra l’organització, renuncien a tota acció legal que pogués derivar de la seva participació a la prova.
Anuncios